2011년 8월 19일 금요일

အီးေမးလ္သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္တြင္းက ညီအကိုတေယာက္ရဲ့ အျဖစ္အပ်က္

အကုိခင္ဗ်ာ
ေလးစားစြာျဖင့္ စာေရးၾကားအပ္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္က 2008 ခုနွစ္က ပထမအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုိရီးယား အလုပ္အကုိင္ EPS-TOPIK စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ထားေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိရီးယားမွာရိွေသာ ျမန္မာ တေယာက္ထံမွ အကုိ႕အေၾကာင္း သိရေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ စာပုိ.ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ 2010 ခု 10 လပုိင္းက ဒုတိယနွစ္အတြက္ ျမန္မာလုပ္သား 1771ဦး က အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လည္ တင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု 1700 နီးပါးက ကုိရီးယားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနခြင့္ရရိွခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား လူေဟာင္း 75 ေယာက္သာ က်န္ေတာ့သည္ဟု အစုိးရျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမွ ေျပာၾကားပါသည္။ဒု-အၾကိမ္ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ထားျပီး ဇူလုိင္လမွာ အလုပ္ေလ်ွာက္လႊာတင္သူ အသစ္ 4110 ေယာက္မွာ ယခု နွစ္ပတ္အတြင္း Calling ရရိွခဲ့သူေပါင္း အေယာက္ 100 ေက်ာ္ရိွသြားပါျပီ။ထုိအထဲတြင္ လူေဟာင္းတေယာက္မွ် မပါ၀င္ခဲ့ပါ။

သုိ႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.က DVB သုိ႔စာေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။29.7.11 ေန႔က DVB က အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသတင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒု-၀န္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္း ေရာက္ရိွလာျပီး 5.8.11 ေန႔က အစုိးရျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီ(ကုိရီးယားဘက္သုိ႔EPSစနစ္အရ ပုိ႔ေဆာင္ခြင့္ရရိွေသာ ဌာန)သို႔ ေရာက္ရိွလာျပီး လူေဟာင္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစည္းအေ၀းျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအစည္းအေ၀းမွ ၀န္ၾကီးက လူေဟာင္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ Calling မရရိွသလဲဟု ေမးျမန္းေသာအခါ က်န္ေနေသးေသာ လူေဟာင္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ ကဲြလႊဲမုွ (Name/Date of Birth/Passport No စသည့္ မွားယြင္းမုွမဟုတ္ပဲ)မွာ သာမန္ကဲြလႊဲမုွမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ထုိ.ေၾကာင့္ ကုိရီးယားဘက္မွ အလုပ္ရွာေဖြသူ တန္းစီစာရင္းတြင္ မထည့္ထားေသာေၾကာင့္ အေရႊးမခံ ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးအားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထုိတင္ျပခ်က္ မွန္ကန္ပါက ကုိရီးယားဘက္မွ အခ်က္အလက္ ကဲြလႊဲေနသူမ်ားစာရင္းကုိ ေစာလွွ်င္စြာ ေပးပုိ႔ ခဲ့မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်က္အလက္ကဲြလႊဲေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားအခိ်ဳ. ( ကုိရီးယားဘက္မွ Different Photo ဟု သတ္မွတ္ေသာသူမ်ား စသည့္) တုိ႔သည္ Calling ရရိွျပီး ကုိရီးယားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရျပီး ျဖစ္ပါသည္။

အဲဒီ အခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္မုွ မရိွပဲ ၀န္ၾကီးမွ ေမးျမန္းေသာ အခါမွ တင္ျပေျပာဆုိလာျခင္းေၾကာင့္ လူေဟာင္း 75 ေယာက္သည္ ယခု အခ်ိန္ထိ ေရြးခ်ယ္ မခံရပဲ နစ္နာခဲ့ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ 2006 ခု EPS စနစ္အရ နွစ္နုိင္ငံ MOU လက္မွတ္မထုိးခင္အခ်ိန္ကစျပီး ကုိရီးယားသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရိွရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမွ ၀န္ထမ္းမ်ား (ကြန္ျပဴတာပုိင္းဆုိင္ရာမွ ၀န္ထမ္းမ်ား)ကအလုပ္ကုိ ျပီးစီးေအာင္မလုပ္ခဲ့မုွေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မခံရပဲ နစ္နာဆုံးရုွံးခဲ့ ရပါသည္။

ထုိနစ္နာဆုံးရုွံးမုွမွာ အလုပ္သမားတေယာက္အေနနွင့္သာမက ထုိအလုပ္သမားမ်ားရဲ. ေနာက္မွာရိွေသာ မိသားစု မ်ားပါ နစ္နာခဲ့ရပါသည္။ဒု-၀န္ၾကီးမွ က်န္ေနေသာ လူေဟာင္း 75 ကုိ ကုိရီးယားဘက္သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားျပန္ပုိ႔ေပးမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မရိွေတာ့ပဲ 2 လခန္႔သာက်န္ရိွပါေတာ့သည္။ စာေမးပဲြသက္တမ္း ကာလမွာ 2011 ခု 10 လပုိင္းမွာ ကုန္ဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ကုိရီးယားသုိ႔သြားျပီး အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးက အရမ္းနည္းပါးသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ရဲ. သမတ ဦးသိန္းစိန္နွင့္ ကုိရီးယားဘက္ရိွ EPS နွင့္ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္ရိွ လူၾကီးမ်ားမွ လူေဟာင္း 75 ေယာက္ရဲ. အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး နစ္နာဆုံးရုွံးမုွ မရိွေအာင္ ထုိအလုပ္သမားမ်ားရဲ. ကုိရီးယားနုိင္ငံသုိ.သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္လုိေသာစိတ္၊ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလတုိ႔ကုိ ငဲ့ညွာေထာက္ထားျပီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

댓글 없음:

댓글 쓰기