ကိုရီးယား အလုပ္သမား ဥပေဒ

၁. ကိုရီးယားအလုပ္သမားဥပေဒ
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအား အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္္ ေပးထားသည္။အလုပ္သမားမရသင့္သည့္ အခံအခြင့္အေရးမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။အလုပ္သမားတိုင္းသညအလုပ္သမား အခြင့္အေရး၃-ရပ္အား ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
    အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ၃ရပ္မွာ ၁) လြပ္လပ္စြာ စုရံုး ပိုင္ခြင့္၊
                                              ၂) လြပ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္၊
                                              ၃) လြပ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ လႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္၊

====================================================== 
၂၀၁၁ခုႏွစ္ အေျခခံ လစာ

#ဥပေဒအရ အလုပ္ခ်ိန္ တေန႕၈နာရီ
 (အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားရဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျပီးမွ အခ်ိန္ပို အလုပ္ခိုင္းႏိုင္သည္)
ဥပေဒအရ တနာရီ အလုပ္လုပ္ခ ၄၃၂၀ ၀မ္
              တရက္လုပ္ခ ၃၄ ၅၆၀ ၀မ္               (ပိုေပးလို႕ ရေသာ္လည္း သတ္မွန္ႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့ေပးလို႕ မရပါ)# တေန႕ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီ(ထမင္စားခ်ိန္၁နာရီကို ထည့္မတြက္ရ)
တပတ္ကို နာရီ ၄၀လုပ္ရင္(စေနအလုပ္မလုပ္)                         တလ လစာ ၉၀၂ ၈၈၀ ၀မ္

# တေန႕ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီ(ထမင္စားခ်ိန္၁နာရီကို ထည့္မတြက္ရ)

တပတ္ကို နာရီ ၄၄လုပ္ရင္(စေနေန႕တြင္ ၄နာရီ လုပ္)                တလ လစာ ၉၇၆ ၃၂၀ ၀မ္

# အခ်ိန္္ပို လုပ္ခ= တနာရီလုပ္ခ×1.5ဆ= ၄၃၂၀×၁.၅=   ၆၄၈၀ ၀မ္
# အထူးလုပ္ခ= တနာရီလုပ္ခ× ၂ဆ= ၄၃၂၀× ၂= ၈၆၄၀ ၀မ္

တပတ္နာရီ ၄၀လုပ္သူဟာ စေနေန႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရပါက အခ်ိန္ပိုလုပ္ခႏႈန္းျဖင့္ တြက္ယူႏုိင္သည္။
တပတ္နာရီ ၄၄နာရီလုပ္သူဟာ စေနေန႕တြင္ ၄နာရီအထက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို အခ်ိန္ပိုလုပ္ခႏႈန္းျဖင့္
တြက္ယူပါ။

စက္ရံုမွာ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ရက္(အမ်ားအားျဖင့္ တနဂၤေႏြ)၊ အစိုးရသတ္မွတ္ရံုးပိတ္ရက္(အနီေရာင္ရက္)၊ ေႏြရာသီပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရပါက အထူးလုပ္ခႏႈန္းျဖင့္ တြက္ယူပါ။
အထူးလုပ္ချဖင့္တြက္ပါက တရက္ ၈နာရီ×၈၆၄၀ ၀မ္= ၆၉ ၁၂၀ ၀မ္ (ပိတ္ရက္တရက္အတြက္ လုပ္ခ)
======================================================
EPS စနစ္ေအာက္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

အီးပီအက္စ္စနစ္ဟာ ၃ႏွစ္တာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
၃ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ေနရာ ၃ခါ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ရွိပါတယ္။
အလုပ္ေျပာင္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက စာခ်ဳပ္သက္တန္းျပည့္သြားလို႕ မဟုတ္ပဲ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ား
ေၾကာင့္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္းခြင့္ရွိတဲ့ ၃ခါထဲ ထည့္မတြက္ရပါ။

အလုပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ား။
၁) စက္ရံု ေဒ၀ါလီခံရတဲ့အခါ
၂) အလုပ္စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့အခါ
၃) လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့အခါ
၄) အလုပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ေရာဂါ ရတဲ့အခါ

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ရပါတယ္။
ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ ကိုယ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိပါ။

၃ႏွစ္ျပည့္သူ အိမ္ျပန္ရပါမယ္။
အလုပ္လုပ္တာ ၃ႏွစ္ျပည့္သူမ်ား အေနနဲ႕ ေနာက္ဆံုးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ စက္ရံုက စာခ်ဳပ္ထပ္မံ ခ်ဳပ္ဆိုမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁ႏွစ္နဲ႕ ၁၀လ ထပ္မံ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၃ႏွစ္ျပည့္မယ့္ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ စက္ရံုက ကိုယ္နဲ႕ ထပ္ျပီး စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ေတာ့ အိမ္ျပန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃ႏွစ္ျပည့္ေပမယ့္ ထပ္ အလုပ္လုပ္လိုသူမ်ား။
လက္ရွိစက္ရံုမွာ သက္တန္း၃ႏွစ္ျပည့္မယ့္သူမ်ားအေနနဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တန္း မကုန္မီ (၂လေလာက္အလို) အလုပ္ရွင္ထံ မိမိနဲ႕ စာခ်ဳပ္ထပ္ ခ်ဳပ္၊ မခ်ဳပ္ကို ၾကိဳေမးပါ။ စာခ်ဳပ္ ထပ္မခ်ဳပ္ေတာ့ဘူးလို႕ ဆိုရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္သက္တန္းကုန္တဲ့အထိ မေစာင့္ပါနဲ႕။
သက္တမ္းမျပည့္မီ စာခ်ဳပ္ကို ၂ဦး သေဘာတူ ဖ်က္သိမ္းျပစ္မွသာ တျခားစက္ရံုကို ေျပာင္းခြင့္ ထပ္ရမွာမို႕ အလုပ္ရွင္ထံ ကိုရီးယားမွာ ထပ္အလုပ္လုပ္ဖို႕ ဆႏၵရွိတာေၾကာင့္ ေနာက္တရံုကို ေျပာင္းဖို႕အတြက္ အလုပ္ စာခ်ဳပ္ကို  ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုပါ။
ဒီေနရာမွာ အလုပ္ရွင္က ဒါကို သေဘာတူဖို႕ အေရးၾကီးတာေၾကာင့္ သူ႕ကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ကိုယ့္ကို ကူညီေအာင္ သိမ္းသြင္းႏိုင္ရပါမယ္။
အလုပ္ရွင္က သေဘာတူျပီဆိုရင္ေတာ့ ၂ဦး သေဘာတူ သက္တမ္းမျပည့္မီ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ရယူျပီး အလုပ္ေနရာခ်ထားေရးဌာန(ဂိုယံု ဂ်ီ၀န္းစင္တာ)ကို သြားျပီး တျခားအလုပ္ကို ရွာေဖြပါ။
ျပီးေတာ့ အလုပ္ရွင္သစ္နဲ႕အတူ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕ထားေရး စာခ်ဳပ္(ဂ်ဲဂိုယံု)ကို ခ်ဳပ္ဆိုျပီး အလုပ္ထပ္လုပ္ ႏုိင္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္က
၁) ၃ႏွစ္မျပည့္မီ ၂လေလာက္အလိုမွာ ျပင္ဆင္ပါ။
၂) အလုပ္ရွင္နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ပါ။
၃) အလုပ္ေနရာေျပာင္းခြင့္ အၾကိမ္ အနဲဆံုး ၁ၾကိမ္က်န္ေနရပါမယ္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ့ အေျခခံအလုပ္သမားဥပေဒ


Korean Standard Laborlaw