2011년 10월 14일 금요일

လူ႕အဆင့္အတန္းမီ ေနထိုင္ခြင့္မရၾကတဲ့ ကိုရီးယားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႕ရဲ့ ဘ၀

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြေနတဲ့ စက္ရံုတြင္း ကြန္တိန္နာအခန္း
 ကိုရီးယား အလုပ္ရွင္ေတြက ပင္စင္ေၾကး ဆိုျပီး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ့ လစာထဲ မွ ျဖတ္ေတာက္ ယူငင္ေနတဲ့ အေျခအ ေနဆိုး ေတြနဲ႕အတူ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနဆိုး၀ါးမႈေတြကလည္း တျပိဳင္နက္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တင္ျပပါ့မယ္။

အာဆန္းႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစင္တာက ယခုႏွစ္တြင္း အာဆန္းေဒသ ေနထုိင္သူ ႏိုင္ငံျခား သားအလုပ္သမား ၁၀၀အေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ အာဆန္းေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ လက္ရွိ အေျခအေန စစ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား၃ေယာက္တြင္ တေယာက္ႏႈန္းက ဥပေဒအရခြင့္မျပဳတဲ့ ကြန္တိန္နာအခန္း၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္ခန္း၊ စက္ရံုရံုးခန္း စတဲ့ အခန္းက်င္းေတြထဲမွာ ေနထိုင္ ေနၾကရေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။


အခန္းေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႕ အနားယူဖို႕၊ စားေသာက္ေနထိုင္ဖို႕အတြက္ မသင့္ေတာ္သလို ေက်ာခင္းအိပ္ရန္သက္သက္သာျဖစ္ေနၾကေပမယ့္လည္း သူတုိ႕အေနနဲ႕ အဲဒီလို အေျခအေနဆိုးက လြတ္ေျမာက္ဖို႕အခြင့္အေရးက အထူး နည္းပါးေနဆဲပါ။

အဲဒီလိုအေျခအေနမွာေတာင္ အလုပ္ရွင္ေတြက အခန္းဖိုးဆိုျပီး လစာထဲကေန ျဖတ္ေတာက္ ယူငင္ ေနၾကျပန္တာေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အေျခအေနေတြက ဆိုးသထက္ ဆိုးေနရပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ ကိုရီးယားရဲ့ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အေဆာက္ အဦမ်ိဳးမွာ မဟုတ္ ကြန္တိန္နာ သို႕မဟုတ္ ပစၥည္းသုိေလွာင္ခန္းလိုမ်ိဳးထဲမွာ ေနထိုင္ေနၾကရသလို လစာရဲ့ ၂၀%ကိုလည္း အခန္းခအျဖစ္ အလုပ္ရွင္ေတြက ျဖတ္ယူေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ရွင္ေတြဆိုရင္ အခုလို ဆိုး၀ါးတဲ့ အေဆာက္အဦမ်ိဳးမွာ ေနေစရံုသာမက အခန္းခ၊ မီးဖိုး၊ေရဖိုး၊ သန္႕ရွင္းေရးဖိုးဆိုျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ထပ္မံ ျဖတ္ေတာက္ယူငင္ၾကျပန္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြရဲ့ ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ အဆင္မေျပမႈေတြက အေအးခန္းမဲ့(၂၂%)၊ အေႏြးခန္း မဲ့(၁၄%)၊ အိမ္သာ(၁၃%)၊ ေရခ်ိဳးခန္း(၁၂%)၊ အခန္းေဖာ္(၉%)၊ လံုျခံဳမႈ(၅%)တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူေနတဲ့ အိမ္မွာ မေနရ ပစၥည္းသိုေလွာင္ခန္းလို မသင့္ေတာ္တဲ့ အခန္းမ်ိဳးမွာ ေနထိုင္ေနၾကရတာေၾကာင့္ ဒီလို အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြကလည္း ဆဲဆိုၾကိမ္း ေမာင္းခံရမႈက ၄၀%ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ၂၅%၊ လစာမရရွိမႈ ၁၅%၊ မုဒိန္းက်င့္ခံရမႈနဲ႕ ကာမဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရမႈက ၁၃%၊ ထုိးၾကိတ္ခံရမႈ ၄%၊ အလိမ္ခံရမႈ ၃% စသျဖင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါ တယ္။

တႏွစ္ ၁ၾကိမ္အထက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံရသူက ၆၁%ပဲရွိျပီး ၅၄%က တလလွ်င္ ၂နာရီစီ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္း သင္ယူခြင့္ မရရွိပဲရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံျခား သား အုိင္ဒီကတ္နဲ႕ ဘဏ္စာအုပ္ စသည္တို႕ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူခံရတာကလည္း ၃၂%ရွိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ေပးရမည့္ အာမခံေတြကိုလည္း မျပဳလုပ္ ေပးပဲ ရွိေနၾကတဲ့အျပင္ အာမခံေၾကးဆိုျပီး အလုပ္သမားေတြရဲ့ လစာထဲကေန မတရားခိုးယူျဖတ္ေတာက္ ေနၾကတာကိုလည္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားရဲ့ ထြဲဂ်ိဂြန္(လုပ္သက္ခံစားခြင့္)အတြက္ မျဖစ္မေန ေပးေဆာင္ရမယ့္  ျပည္ေတာ္ျပန္ ေန႕အတြက္ အာမခံေၾကး(လစာရဲ့ ၈.၃%)ေတြကိုလည္း အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္ေပးေနျခင္းမရွိၾကေပ။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္မယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႕ ျပည္ေတာ္ျပန္ေန႕အာမခံေၾကးကို ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့ အေျခအေနဆုိးေတြကို ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။

အာဆန္းႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစင္တာရဲ့ တာ၀န္ရွိသူက အစိုးရဟာ အာမခံေၾကးေတြ မေပးေဆာင္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြအေပၚမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသလို၊ ကြန္တိန္နာထဲမွာေနေစျပီး အခန္းခကိုလည္း ေပးေနၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြရဲ့ အေျခအေနေတြ တုိးတက္ေစဖို႕အတြက္လည္း စိတ္မ
၀င္စားဘူး လို႕ ေထာက္ျပ ျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး သူက အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ကိုရီးယားရဲ့ လူေနအိမ္ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳတဲ့ ကြန္တိန္နာအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားေတြကို ေနေစျပီး လစာထဲကေန အိမ္လခကို ျဖတ္ေတာက္ျပန္ေနၾကတာဟာ လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး လူေနဖို႕ မသင့္တဲ့ အခန္းေတြမွာ ေနခိုင္းေနတာေတြ ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွာေဖြ စစ္ေဆး အေရးယူသင့္ျပီလို႕ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
သတင္း စုိးမုိးသူ

댓글 없음:

댓글 쓰기